Rezervovací systém

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre účely tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov Zákazníka sa termínom „Spoločnosť“ rozumie spoločnosť STK Trnava s.r.o., so sídlom Nitrianska 1, 917 01 Trnava, IČO: 36 256 595, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 14395/T.
 • Zákazník súhlasí s tým, aby Spoločnosť spracovala jeho osobné údaje uvedené vo formulári pre vytvorenie on-line registrácie termínu STK (ďalej len ako „Formulár“) za účelom zavedenia predzmluvných vzťahov, ponuky služieb a produktov a archivácie osobných údajov, a to po dobu 10 rokov od okamihu potvrdenia Formulára, pričom Zákazník je oprávnený odvolať svoj súhlas najskôr po uplynutí 12 mesiacov od okamihu potvrdenia Formulára, a to písomne na adresu Spoločnosti Nitrianska 1, 917 01 Trnava.
 • Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby Spoločnosti v informačných systémoch tretích osôb, ako aj s poskytovaním osobných údajov Zákazníka v rozsahu identifikačných údajov uvedených vo Formulári Spoločnosti za účelom zasielania ponuky služieb a produktov Spoločnosti a týchto tretích osôb Zákazníkovi (službou call-centra, e-mailom, SMS) a s poskytovaním osobných údajov Zákazníka v rozsahu identifikačných údajov uvedených vo Formulári partnerom Spoločnosti.
 • Zákazník v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení udeľuje súhlas so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo Formulári na účely priameho marketingu, telefonického kontaktu, elektronickej formy komunikácie, zasielania ponúk, noviniek a informácii o Spoločnosti resp. partneroch Spoločnosti, ako aj na účely korešpondencie medzi Zákazníkom a Spoločnosťou po dobu 10 rokov od okamihu potvrdenia Formulára.
 • Zákazník súhlasí s tým, aby všetky jeho hovory s call-centrom Spoločnosti boli nahrávané a uchovávané po dobu 10 rokov od uskutočnenia telefonického hovoru a v prípade potreby použité ako dôkaz v súdnom alebo arbitrážnom konaní.
 • Zákazník súhlasí s tým, že tento súhlas môže odvolať len za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže ich nezákonné spracúvanie a tým porušovanie práv a právom chránených záujmov Zákazníka, ako dôsledku takéhoto spracúvania. Lehotu, na ktorú je súhlas udelený, nemožno dodatočne skrátiť. Súhlas Zákazníka so zasielaním ponúk, noviniek a informácii o Spoločnosti resp. partneroch Spoločnosti možno kedykoľvek písomne odvolať a zrušiť. Všetky práva dotknutej osoby v súlade s § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sú zachované.
 • Zákazník si je vedomý práv dotknutých osôb, ktoré sú upravené v § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Akceptáciou týchto obchodných podmienok Spoločnosti Zákazník potvrdzuje:
  • že bol informovaný o svojich právach podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, predovšetkým o tom, že môže požadovať informácie o spracovaní svojich osobných údajov, odpis svojich spracúvaných osobných údajov, likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania a uplynuli lehoty na archiváciu údajov a dokumentov, v ktorých sú predmetné osobné údaje uvedené, v zmysle osobitných predpisov,
  • svoje právo a povinnosť žiadať o opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych údajov spracúvaných Spoločnosťou,
  • dobrovoľnosť súhlasu na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov v rozsahu uvedenom vo Formulári.